Regulamin Apartamentu - Aparthotel Platinum

Aparthotel PLATINUM

Regulamin Apartamentu

§1 Przedmiot regulaminu

 • Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentu i jest integralną częścią umowy.
 • Do zawarcia umowy dochodzi przez dokonanie rezerwacji (telefonicznej lub online), zapłaty zaliczki lub całej należności za pobyt przez Gościa (najemcę), podpisanie karty meldunkowej.
 • Zawierając umowę Gość (najemca) potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgode na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na wskazany w karcie meldunkowej adres e-mail Gościa.
 • Regulamin obowiązuje wszystkich Gości Apartamentu.
 • Regulamin dostępny jest w Recepcji, w Apartamencie oraz na stronie www.aparthotel-platinum.pl

§2 Doba hotelowa, Rezerwacja

 • Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15 i kończy się do godz. 11.00 dnia następnego.
 • Z apartamentu można korzystać wyłącznie po dopełnieniu formalności meldunkowych i dokonaniu pełnej opłaty za pobyt.
 • Rezerwacja apartamentu dokonywana jest w następujący sposób:
  • a. po złożeniu oferty przez Gościa, wynajmujący dokonuje wstępnej rezerwacji, którą potwierdza dokumentem przesyłanym najemcy za pośrednictwem e-maila lub faxu, w dokumencie tym określony jest czas pobytu oraz kwota opłaty za cały pobyt,
  • b. w terminie 3 dni roboczych od otrzymania rezerwacji wstępnej Gość zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości podanej w potwierdzeniu rezerwacji,
  • c. za skrócenie przez Gościa zakupionego pobytu Wynajmujący nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany okres.
 • Odmowa wypełnienia i podpisania karty meldunkowej jest równoznaczna z anulowaniem rezerwacji i zachowaniem opłaty przez Wynajmującego.
 • Wynajmujący zastrzega prawo do anulowania rezerwacji bez podania przyczyny ze względów technicznych i innych niezależnych od niego, w terminie 24 godzin od dokonania rezerwacji.
 • W przypadku chęci przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić ten fakt najpóźniej do godziny 22.00 dnia poprzedzającego wyjazd. Wynajmujący może nie uwzględnić życzenia Gościa, w przypadku braku wolnych miejsc lub naruszenia przez Gościa niniejszego Regulaminu.
 • Wynajmujący może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu złamał Regulamin Apartamentu, wyrządził szkodę w mieniu Apartamentu lub innych Gości, albo na osobie Gości, pracowników Apartamentu czy też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie Apartamentu.
 • W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji do 2 dni przed datą przyjazdu, obiekt nie obciąży Gościa opłatą za anulowanie rezerwacji (wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi). W przypadku anulownia lub zmian w rezerwacji po tym terminie lub w przypadku niepojawienia się Gościa w obiekcie obiekt obciąży Gościa opłatą w wysokości 100 procent opłaty za pierwszą noc.

§3 WARUNKI KORZYSTANIA Z APARTAMENTU

 • Gość nie ma prawa przekazywać, udostępniać bądź podnajmować zwalnianego Apartamentu osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego
 • Na terenie Apartamentu obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00-07.00.
 • W Apartamencie nie mogą przebywać osoby trzecie nie posiadające wypełnionych kart meldunkowych i nie zgłoszone Wynajmującemu. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za mienie pozostawione w Apartamencie, mienie Apartamentu jak i szkody wyrządzone przez te osoby.
 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np: grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych.
 • Przed wymeldowaniem należy posprzątać aneks (umyć naczynia, blaty, wyrzucić resztki jedzenia). Jest możliwość posprzątania aneksu przez obsługę w cenie 30 PLN po wcześniejszym poinformowaniu recepcji.
 • Przy każdorazowym opuszczaniu Apartamentu Gość obowiązany jest zgasić światło, zakręcić wodę oraz zamknąć Apartament na klucz.
 • Zabronione jest palenie papierosów w Apartamencie.
 • Parking przed budynkiem jest płatny, a stawki należne ustala SPP w Szczecinie.
 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Gościa, a także za nieuiszczenie lub nieprawidłowe uiszczenie opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania.
 • Zabrania się bez zgody osoby umocowanej do utrwalania bądź wykorzystywania w jakikolwiek sposób wizerunku apartamentu.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i innych urządzeń w Apartamencie, nawet gdyby zostały spowodowane nieumyślnie.
 • Gość ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zaistniałych szkodach w mieniu/wyposażeniu Apartamentu, a także zgłosić niezwłocznie wszelkie inne nieprawidłowości.
 • Wynajmujący nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie rzeczy należących do Gości
 • Przedmioty pozostawione przez Gościa w Apartamencie, (po jego opuszczeniu) zostaną odesłane na jego adres wskazany w karcie meldunkowej (bez wskazania wartości - ubezpieczenia). Wynajmujący kosztami wysyłki obciąży Gościa.

§5 USŁUGI

Na życzenie Gości, Recepcja świadczy nieodpłatnie następujące usługi takie jak:

 • a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą (w ramach dostępności),
 • b) zamawianie taxi (w ramach dostępności),
 • c) zamawianie imprez dostępnych dla turystów (w ramach dostępności).

§6 OPŁATY DODATKOWE

 • W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu na Gościa zostanie nałożona opłata dodatkowa. Wysokość opłat dodatkowych przedstawia się następującą (ceny netto):
  • a) ponadnormatywne sprzątanie: 250 zł
  • b) opłata administracyjna (zakłócenie ciszy nocnej, zakłócenie spokoju innym mieszkańcom i Gości, obecność niezameldowanych osób w apartamencie po godz. 22:00): 500 zł
  • c) zniszczenie/kradzież telewizora: 1500 zł
  • d) zniszczenie/kradzież ręcznika: 50 zł/mały, 75 zł/kąpielowy, 25 zł/ścierka kuchenna
  • e) zniszczenie/kradzież pościeli: 50 zł/poszwa, 30 zł/poszewka, 20 zł/poszewka na jasiek, 200 zł/kołdra, 100 zł/poduszka, 60 zł/jasiek, 60 zł/prześcieradło
  • f) zniszczenie/kradzież naczyń: 15 zł/szklanka, 15 zł/kubek, 25 zł/kieliszek, 15 zł/talerz mały, 25 zł/talerz duży (w zależności od rodzaju i ilości)
  • g) zalanie sofy/łóżka: 150 zł
  • h) zniszczenie krzesła: 150-300 zł
  • i) zniszczenie/kradzież obrazu: wg ceny na etykiecie.
  • j) czyszczenie ścian/malowanie - 25 zł/m2
  • k) wymiana okna - 1500 zł
  • l) naprawa kabiny prysznicowej - 1500 zł
  • m) pozostałe zniszczenia - zgodnie z kosztami naprawy
  • n) wykorzystanie wizerunku apartamentu - 500 zł
  • o) dopłata za większą ilość osób w apartamencie niż podano w rezerwacji - 80 zł za osobę
  • p) zagubienie/kradzież klucza - 500 zł
  • r) palenie - 500 zł
 • W przypadku złamania przez Gościa Regulaminu Wynajmujący nakłada na niego opłatę dodatkową w terminie 7 dni od dnia ujawnienia szkody.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Podpisanie kart meldunkowych przez Gościa świadczy o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacją jego treści oraz wyrażeniem zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na wskazany w karcie meldunkowej adres e-mail Gościa.
 • Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez TOURSHOP Łukasz Targowski, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27, 70-461 Szczecin dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Apartamencie oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Wynajmującego. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 • Gość nie może dokonywać zmian w Apartamencie i jego wyposażeniu.

Stan na dzień 01.02.2017 r.